Зареждам...
За логопедията                                                                                              "Главното, което е длъжно да даде образованието
                                                                                                     и за което често се забравя,
                                                                                                          това не е "багажът" от знания,
                                                                                                                а умението да се владее този "багаж".

                                                                                                                                                                Ал. Несмянов

 

Валери Георгиев - логопед и психотерапевт  Варна 

Историята на появата на говора и писменността е твърде дълга и е свързана с еволюционното развитие на човешкия мозък. Предполага се, че говора се е появил преди около 60 000 години, а за появата на писменната реч, тъй като тя е много по-сложна като система от символи, са били необходими още, около 10 000 години на развитие и еволюция на човешкия мозък, следствие на което, преди около 50 000 години се появява писменната реч, т.е. човешкият мозък се е доразвивал около10 000 години, за да може да възприема графичните символи.

В непрестанно изменящите се бит и духовен живот на хората в съвременността, при увеличената интензивност и динамика на всекидневието, общуването с околните хора е както психологическа, така и социална необходимост. С развитието на обществото се променят и условията , при които се осъществява комуникацията. Информацията непрекъснато расте, а днешния човек разполага с ограничено време и затова предпочита лаконичността на устното слово. Комуникативната същност на езика изисква изразът да бъде разбираем.

Като логопед и психотерапевт практикуващ от доста време във Варна, съм убеден, че основа за реалното провеждане на словесното общуване между хората е правилно функциониращият говорен апарат, като инструмент за предаване на информацията. Произношението, отговарящо на изискванията за отчетливост, разбираемост, точност, е важно условие за пълноценния ефективен процес на словесното общуване. В този смисъл, правилната дикция има социална, комуникативна и същевременно естетическа функция.  
 

Всичко, което ни обкръжава живее по законите на ритъма. Смяната на годишните времена, деня и ноща, сърдечния ритъм, биологичния ритъм, динамичния стереотип на човека и много други явления са подчинени на определена ритмика. Всяко едно ритмично движение активизира дейността на човешкия мозък. Ето защо се препоръчва заниманията за развитие на чувството за ритъм, да започват от най-ранно детство в достъпна за предучилищната възраст форма – ритмични упражнения и игри.

Психолозите и лингвистите смятат, че в ранното детство темповете на речевото развитие са значително по-ускорени, от колкото в следващите години от живота. Ако в края на първата година от живота на човека, речника на детето в норма се състои от 8-10 думи, то на три години думите вече могат да достигнат и 1000.

На третата година от живота на детето, речта се превръща в доминиращата линия на развитие. Речника бързо се попълва, качественно се подобрява планирането, усъвършенства се звуковата страна на речта. Тя вече служи като средство за общуване и саморегулация на поведението.

Успешното развитие на речта в предучилищна възраст има решаващо значение,  и от това зависи адаптацията на детето към училище. Известно е , че децата с нарушения на устната реч при постъпване в училище изпитват определени трудности при овладяването на писането и четенето. На такива деца следва да им се окаже навременна помощ, да се корегират дефектите в звукопроизношението още в самото начало на тяхното обучение в училище.


                                                                              

                                                               Валери Георгиев - логопед и психотерапевт  Варна