Зареждам...
"ЛАМБДАЦИЗЪМ" : от логопед Варна


Логопед психотерапевт Варна - Валери Георгиев

 ЛАМБДАЦИЗМЪТ КАТО ГОВОРЕН НЕДОСТАТЪК

Ламбдацизмът е често срещан говорен недостатък. Звукът "л" не се изговаря или се изговаря неправилно, или се заменя с друг звук. Причини за неправилен изговор на звук "л" са: недостатъчно развит фонематичен слух, недостатъчна взискателност на родители и учители, подражание и др. При корекционната работа трябва да се започне от възпитаването на фонематичния слух. Нужно е да се овладее възможността слухово да се различава правилното от неправилното произношение, като се използват подходящи подвижни игри.

"ВЯТЪР И ПТИЦИ"

Логопедът разпределя децата на две групи : едната е "вятър", а другата - "птици". Обяснява им се, че при силно изпълнение на музикалния съпровод - вятърът духа силно и тогава групата на децата, които са "вятър"  - бягат свободно, разпръснати из стаята, а другата група - "птичките", се крият в гнездата си. Когато вятърът утихне (музиката звучи тихо), децата "вятър" клякат, а децата "птици" излизат от гнездата си - свободно, леко, бягат из стаята. Който първи установи изменението на звука и променя темпа на бягането - получава награда.

Методически изисквания: Бързо реагиране при промяна на силата на музикалния съпровод.
Цел на играта: Да развие фонематичния слух, ориентацията в пространството, бързината на реакцията.
Дозировка: 3 пъти.

"ОТКРИЙ ПО ГЛАСА"

Избира се едно дете за водещ. Очите са завързани леко. То трябва да докосне някое от децата, които се разхождат свободно около него и изговарят с променен глас "Лили" . Ако водещият успее да хване някое дете, трябва да го познае и ролите се сменят. 
Цел на играта: Да развие фонематичния слух и ориентировката в пространството.
Дозировка: 5-6 пъти.

Валери Георгиев - логопед Варна:

"Кой повече думи ще измисли?"

Децата са в кръг . В центъра застава логопеда с топка. Той назовава звукът "л" и предлага на децата да си измислят думи, в които се среща този звук. След това, той подава топката последователно на всяко дете от кръга. Ако детето на което е подал топката, изговори думата с определения звук - получава точка. накрая победител е този, който е събрал най-много точки.
Целта на играта е да се активизира речта и да се автоматизира произношението на звука.
Дозировка: 3-4 пъти.

"Калинка"

Избира се дете за водещ. Останалите се приближават към него и казват заедно стихчето: Лит, лит, Калинке. Калинке - Малинке, топло слънчице грее, над полянката литни и детенце си хвани." След изговаряне на стихчето, детето - водещ, започва да гони останалите. Уловеното дете сменя водещия.
Методически изисквания: Изговарянето на стихчетата е ясно, правилно, бавно.
Дозировка: 4-5 пъти.

Преди всичко е добре да се знае, че постановката на кйто и да е звук е правилно да започва винаги първо с опит за продуцирането на звука по подражание. Това е най-ефикасно, защото звукът веднага се произвежда активно от детето и не се губи излишно време, нито енергия. Изисква се предварително много ясно да се изясни положението на езика и устните и то да се демонстрира визуално - чрез огледалото или чрез движения на ръката и пръстите, имитиращи артикулационната поза.

Трябва да се има предвид, че постановката на звук "Л", особено при билабиален дислабдацизъм е една от най-трудните, понеже изисква разрушаване на упорито наслоен двигателен стереотип(излишни движения на устните) и формиране на нов, адекватен стереотип, свързан с друг артикулационен орган(движения на езика). Преди всичко на детето следва да се дадат ясни обяснения за правилната артикулация на звука и тя да се демонстрира многократно пред огледалото от логопеда. След като то разбере, че трябва да подтиска движението на устните, му се предлага под контрол чрез огледалото, да повдигне езика нагоре и да се опита да учлени звук "Л" адекватно. Изходна база за това може да стане изговарянето на гласния "А", от чиято артикулационна база се преминава към позата, характерна за звука "Л".

Предложените форми и похвати на корекционна работа не изчерпва многообразието на всички възможни варианти. Но така проведената корекционна работа дава възможност за творчески подход, съобразен с индивидуалните речеви и психически особености на всяко дете и позволява неговото пълноценно участие в бъдещата учебна дейност.

Творческия подход от страна на логопеда ще доведе до използването на различни видове нагледност, които са особенно необходими при формирането на речта и при нейната корекция.

Процесът на развитие на нормалната детска реч включва две страни - възприемане и разбиране речтта на околните(импресивна реч) и самостоятелно речево изказване (експресивна реч). Детската реч се развива успешно при следните условия:
- обособяване на отделни звукокомплекси (думи) от целия възприеман от децата речеви поток;
- осъществяване на фонематичен анализ на думите;
- отнасяне на обособената дума към определен обект (признак, действие), т.е. разбиране на думата;
- обобщение на еднородните предмети (действия, признаци, отношения) и обозначаването им с една и съща дума;
- разбиране на цялото изречение. В изречението думите са обединени по смисъл и по определени граматически връзки;
- усвояване на артикулацията;
- усвояване на умението при всеки отделен случай да се подбират необходимите думи и като се организират в определени граматически структури да изразяват своите мисли в изречение.

  Валери Георгиев - логопед Варна