Зареждам...
Логопедична ритмика и подвижни игри - при сигматизъм


Валери Георгиев - логопед психотерапевт и ресурсен педагог във Варна

 


                                                             ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМА "СИГМАТИЗЪМ"

Същност и причини за появата на това нарушение:

С понятието сигматизъм се означават пропуските , неправилния изговор и замяната с други звукове на звуковете: с,з,ц,ш,ж,ч. В логопедията тези шест звука се разделят на две основни групи - свистящи(с, з, ц) и шипящи(ш,ж,ч).

Причините за повечето случаи на сигматизъм са общи от етиологично естество: всяко по-значително изменение в строежа на звукопроизносителните органи; надебеленият или увеличен език, който е пречка за правилното произношение на един или няколко звука; състоянието и разположението на зъбите(липса на предни зъби или цепнатина в устната кухина); дефекти в областта на мекото небце; недостатъчност в звукопроизносителния апарат.

Многообразието на видовете сигматизъм, както и делението на звуковете на свистящи и шипящи, обуславя и разнообразието на способите за коригирането им.

Трябва да се има предвид, че медицинските мероприятия сами по себе си няма да коригират неправилното произношение. Те само ще осигурят предпоставките за успешното изпълнение на логопедичната терапия. Изпълняват се упражнения за възпитаване на фонематичния слух и слуховото внимание; артикулационна гимнастика, т.е. диференцирани движения на говорните органи, дихателни и физически упражнения и подходящи за целта подвижни игри.

Подвижни игри при нарушение на свистящите - с, з, ц:

Целта на играта е:
1. Да се затвърди правилна експирация посредством ритмични и дихателни упражнения, координиране на неправилното произношение;
2. Общо физическо развитие, регулиране на дишането, усъвършенстване на моториката;
3. Затвърдяване на фонемите с, з, ц, чрез корекционна логопедична работа.

"Автомобилна гума"

Децата се движат в кръг. При сигнал "пук", те клякат, като групират тялото си - челото опира в коленете, а ръцете ги обхващат. Едновременно с клякането се издишва със звука "с-с-с" - гумата се спуква и въздухът излиза.
Методически изисквания: Произнасянето на "с-с-с" продължава до пълното издишване.
Дозировка: 3-4 пъти.

"Мухи и паяжини"

Децата се разделят на две групи. Едните образуват кръг - "паяжина", а другите са "мухи". При сигнал започват да летят, като бягат леко и произнасят "з-з-з". При втори сигнал "паяжина", децата от кръга се стремят да заградят повече "мухи". Тези които са уловени, се хващат за останалите от кръга и "паяжината" става по-голяма. Играта продължава, докато се изловят "мухите". При второ изиграване ролите се сменят.
Методически изисквания: Изисква се продължително издишване при произнасяне на звука "з-з-з".
Дозировка: 3-4 пъти.

"Зайци и вълк"

Децата са зайци, а едното от тях е вълк. Зайците са в дупките(предварително поставени обръчи). Вълкът е на другия край на салона в къщичка(заградено място). При сигнал зайчетата подскачат весело из полянката и задружно казват стихчето: "Зайчетата всеки път, тук тревица си пасат. Винаги се пазят те, да ги вълк не изяде". При сигнал "вълк", вълкът ги подгонва, те бягат и се скриват в къщичките си. Уловеното зайче става вълк и играта продължава с два вълка.
Методически изисквания: Подскачането е леко, с придвижване с два крака напред, всяко стъпване на земята съвпада с изговарянето на ударената сричка на думата. След изговарянето на всеки стих се вдишва. За по-голяма емоционалност се използват реквизити.
Дозировка: 3 пъти.

"Къде се звъни?"

Децата са в разпръснат строй. Едно от тях е със завързани очи. Движат се свободно из стаята и изговарят текста: "Весело като си вървим, хайде да си позвъним - звън-звън-звън". След тези думи децата спират на място. Логопедът посочва едно от тях, на което подава звънче и то започва да звъни на място. Детето със завързаните очи, трябва да отиде до него и да го познае.
Методически изисквания: Изговарянето на текста става на три говорни такта.
Дозировка: 3 пъти.

"Коя птичка ще отлети по-далече?"

На края на масата се поставят хартиени фигурки на птички. Всяко дете застава зад "птичка". При сигнал, всички бягат разпръснато из салона. При втори сигнал "полетете!", те се връщат на мястото си и започват да духат фигурките. Победител е този, чиято "птичка" е "отлетяла" най-далеко.
Методически изисквания: Децата бавно и продължително издишват, без да се навеждат към масата. Разрешава се повторно духане, ако не е излетяла "птичката".
Дозировка: 3 пъти.

"Запомни думите"

Логопедът изговаря различни по смисъл думи. Децата се движат в колона по един, с повдигане на ръце, през страни до горе и снемане докато повтарят произнесените думи в същия ред. Например: "Звънецът звъни за часа; Цъфна цвете в центъра на Цариград; Сашо снима слон". Децата изговарят скоропоговорки и римушки, като едновремено изпълняват движения, подходящи и отговарящи на съдържанието им: "Слънчо гледа слънчогледи; Часовничето тика - тик-так ме събуди пак; Коза, коза, козица, с дълга, дълга брадица, пийни си бистра водица в зелена водица; Мецо, Мецо, Мецано, руното ти непрано, иди, Мецо в реката, да не цапаш земята".
Методически указания:
Изисква се бавно, правилно изговаряне на думите. Обръща се внимание на правилното и ритмично дишане.
Дозировка :3-4 минути.

ПОДВИЖНИ ИГРИ ПРИ ШИПЯЩИ "Ш", "Ж", "Ч" :

Целта на игрите е:
а) да се затвърди изговарянето на фонемите "ш, ж, ч" чрез упражняване в различни звукосъчетания, с оглед озвучаването им;
б) затвърдяване произношението на шипящите фонеми, ориентировка в пространството, развитие на основни физически качества, подобряване координацията на движение.

"Жабка":

Децата се движат в колона по един в кръг. Едно от тях в кръга е със завързани очи. Изпълняват подскоци с два крака с придвижване на пред и изговарят стихчето: "Ето, жабка на шосето скача с пъргави крачета, видяла комара и закрещяла". В този момент детето, което е в центъра, посочва някое дете от кръга, което трябва да каже: "ква-ква-ква". По гласа водещия трябва да го познае. Играта развива слуховото внимание.
Методически изисквания: Стихчето се изговаря ясно и точно; подскоците се изпълняват леко, с два крака едновременно.
Дозировка: 5-6 пъти.

"Гората шуми"

Децата са в гората на разходка. свободно се разхождат, движат ръце вълнообразно, берат цветя. При сигнал "вятър", те започват да бягат, клоните на дърветата се раздвижват и започват да шумят. Децата повдигат ръце нагоре и ги движат леко вляво, вдясно, като изговарят:"ш-ш-ш-ш". Изисква се ритмично поемане и издишване на въздуха.
Дозировка: 3-4 пъти.

                                                     Валери Георгиев - психотерапевт логопед Варна