Зареждам...
Овладяване на речта при деца с нормално речево развитие


Валери Георгиев - логопед детски психолог/психотерапевт Варна


"Ако дадем на някого една риба - нахранваме го само веднъж.
Ако го научим как се лови риба - той ще може сам да се храни завинаги!"
                                                                                                 
Ориенталска мъдрост

 


Валери Георгиев - логопед детски психолог/психотерапевт Варна


Развитие на нормалната детска реч

Процесът на развитие на нормалната детска реч включва две страни - възприемане и разбиране речта на околните (импресивна реч) и самостоятелно речево изказване (експресивна реч).

Разбирането на речта става могъщо средство за опознаване на околния свят в неговото настояще, минало и бъдеще. В процеса на слушането се усъвършенстват различните психични процеси и качества на детето като умението да се съсредоточава, да възприема речта, да запомня.

Речевото изказване е свързано с правилната артикулация, произнасянето на отделните думи, като всяка дума се отнася към определен предмет, а също така е и обобщаваща еднородни признаци, действия, отношения. То прави възможно общуването между хората.

Първите думи в речника на детето се появяват към края на първата му година. Те зависят от възприемането и подражаването на речта на възрастните. Усвояването на частите на речта, започва с появата на съществителните имена и глаголите, свързани с тях. После идват самостоятелните глаголни форми, наречията, местоименията.

Прилагателните имена навлизат в детския речник към две годишната възраст, изключително по подражание. Предлозите, частиците и съюзите се усвояват последни.Първите предлози изразяват пространствени отношения. Другите им значения (за време, причина, отношение към обекта и др.) са резултат от речевото развитие в по-късен етап. Детето започва да свързва думите в изречения към две годишна възраст.

Към края на втората година речта вече е средство за общуване. Думите са по-конкретни и чрез тях детето съобщава, показва, моли за нещо.

Овладяването на граматическия строеж на речта върви успоредно с обогатяването и конкретизирането на речниковия запас и зависи от него. Постепенно в речевата практика структурата и съдържанието на изречението се усложняват.

В основни линии речта е сформирана към три годишна възраст. Детето е усвоило граматическите категории, употребява всички части на речта, съставя изречения, но някой деца все още допускат фонетични неточности.

Петгодишното дете е усвоило и звуковата страна на речта, а седемгодишното владее граматическите правила в практически план. Може да разказва самостоятелно и да преразказва. Психофизическото му развитие е предпоставка за овладяването на четенето и писането като по-висш процес в развитието на речта.

Четенето и писането са двете страни на един и същ процес, определящ писмената реч като по-висша форма на изразяване на мисълта и средство за приемственност между поколенията. Писменната реч представлява важно средсто в развиването и овладяването на мисловните процеси. Тя включва в състава си съзнателни операции с езикови категории и дава възможност за многократно връщане към вече написаното, като осигурява и съзнателен контрол над протичащите процеси. Всичко това влияе върху уточняването и усъвършенстването на процесите на мисленето.

Валери Георгиев - детски психолог/психотерапевт и логопед Варна