Зареждам...
За мен

Валери Георгиев - психолог психотерапевт, ресурсен учител, детски психолог и логопед  Варна
 
 
Образование :
 

Висше образование по психология във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново. Придобити образователно квалификационни степени : ОКС "Бакалавър" - в специалност "Психология", ОКС "Магистър" -  в специалност "Психология на личността".
Висше образование по "Специална педагогика и дефектология" в СУ "Св. Климент Охридски" - София. Придобита ОКС  "Магистър" -  в специалност "Логопедия. Комуникативни нарушения на развитието".

 
 Специализации и придобити квалификации :
 

 
Сертифициран позитивен консултант и психотерапевт, към "Дружество по позитивна психотерапия в България", със седалище - Варна, асоцииран член на международните организации -  WAPP, WCP, EAP.
Сертифициран логопед за работа с деца, при спазване на основни принципи "за оценка и подкрепа на деца със сензорно-интегративни дисфункции". Обучението е проведено от д-р Илейн Стратърс, Ph. D., O. T. / L, организирано от Фондация "Българско дете" и Център за приобщаващо образование, проведено в СУ "Св. Климент Охридски" - София, завършило със защита и сертифициране.
Придобита квалификация: "Базови и специфични компетентности на ресурсния учител". Обучението е организирано от г-жа Лидия Широкова и е проведено в Ресурсен център - Варна.  
   
Логопед психотерапевт Варна - Валери Георгиев
 

Асоциирано членство в професионални организации :

 
Член на "Дружество по позитивна психотерапия в България" - Варна, асоцииран член на WWPP, WCP, EAP.        
Член на "Дружество на психолозите в България" - София.
Официално вписан в "Публичен регистър на психолозите в България", с личен професионален КОД.   
Активен участник в дейността на :
Фондация "Българско дете";  "Център за приобщаващо образование"; Асоциация "Заедно".

 
Професионална практика :

 
В миналото, дългогодишен стаж в сферата на МВР и работа в проблемните области на криминална психология и психология на престъплението; психология на девиантното поведение - превенция и корекция; в областта на детско-юношеската престъпност - превенция и корекция; работа в "Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни" извършители на престъпления, към ОДП - Варна; превенция и корекция в проблемното поле на "организираната престъпна детска група", "психология на масовото поведение и тълпата".

В близкото минало, продължителен стаж в Ресурсен център - Варна, като Ресурсен учител, а след това и като Училищен психолог в редица варненски училища.
  
В настоящето, Психотерапевт и Логопед в частна психотерапевтична и логопедична практика "OPTIMUM" - Варна, където приоритет имат методи и техники от екзистенциалната и хуманистичната школи по психотерапия, като основен е метода на позитивната психотерапия - индивидуална и групова, широко е застъпена фамилната психотерапия и семейното консултиране. В качеството си на Училищен психолог - консултиране и психотерапия на деца и юноши, както и консултиране на техните родители, при проблеми свързани с емоционално-поведенчески разстройства възникнали в процеса на  възрастовото съзряване на учениците. Като Ресурсен учител - преодоляване на трудности от различно естество, свързани със способността за четене и писане, т.е. преодоляване на специфичните нарушения на обучителните способности в процеса на ограмотяване, известни като - дислексия, дисграфия, дискалкулия.
             
                                           
            Валери Георгиев - логопед, психотерапевт, училищен психолог, ресурсен учител във Варна