Зареждам...
Духът на съвременността - криза на модерността?


Валери Георгиев - детски психолог-психотерапевт и логопед от Варна"Понеже какво ще ползва човека, ако спечели всичкия свет, и ощети душата си?"

                                                                                               Марко - стих от Евангелието

 


Валери Георгиев - логопед психотерапевт Варна

Кризата на модерността

Ако трябва да опишем "модерната епоха" с една дума, то това би било думата "рационалност". По времето на тази епоха науката става равносилна на Бог (сциентизъм). В резултат, повечето хора започват да вярват, че модерният свят, в който живеят, е по-добър от ранните предмодерни общества, поради прогреса в науката, медицината, техниката и хуманитарните науки. Парадигмата на модерната епоха се олицетворява от идеята за монизъм: единно представяне на знанието в науката; единна, добре структурирана монотеистична религия; единно и твърдо управление в политиката; универсална, всеобхватна филисофска система; универсален естетически идеал. Поради това фокусът по време на модерната епоха е обърнат към външното за сметка на вътрешното, към обективното за сметка на субективното, към централизацията за сметка на децентрализацията. Модерният свят обаче, наред със всички свои позитивни страни, налага и отпечатъка на своята обратна страна върху човечеството. Това са отчуждението и дехуманизацията в обществата, автоматизирането и обезчувствяването на човешкото поведение и мислене в личен план, загубата на вътрешната свобода и стойност на човека. Тук можем отново да прочетем стиха от Евангелието: "Понеже какво ще ползва човека, ако спечели всичкия свет, и ощети душата си?" (Марко 8:36).

С навлизането на западноевропейската цивилизация в постиндустриалната информационна ера, новите информационни технологии усилиха неимоверно процеса на взаимодействие и обмен между различните култури; в резултат, всички ние днес участваме в процеса на глобализация в разнообразните му аспекти.

Ето защо можем да кажем, че в момента същественните качествени специфики (духът-време), по същество са едни и същи за цялата човешка цивилизация, че те са общочовешки. А поради това както кризите, така и техните решения в днешно време притежават глобален характер.

Детски психолог-психотерапевт и логопед Варна - Валери Георгиев