Зареждам...
Логоритмиката, като ефективен метод за преодоляване на речевите нарушения


Валери Георгиев - логопед психотерапевт Варна


 


Защо логоритмиката привлече моето внимание ?


Всичко, което ни обкръжава живее по законите на ритъма. Смяната на годишните времена, деня и ноща, сърдечния ритъм, биологичния ритъм, динамичния стереотип на човека и много други явления, са подчинени на определена ритмика. Всяко едно ритмично движение активизира дейността на човешкия мозък. Ето защо се препоръчва заниманията за развитие на чувството за ритъм, да започват от най-ранно детство, в достъпна за предучилищната възраст форма – ритмични упражнения и игри.
         
Психолозите и лингвистите смятат, че в ранното детство темповете на речевото развитие са значително по-ускорени, от колкото в следващите години от живота. Ако в края на първата година от живота на човека, речника на детето в норма се състои от 8-10 думи, то на три години, думите вече могат да достигнат и 1000.
         
На третата година от живота на детето, речта се превръща в доминиращата линия на развитие. Речника бързо се попълва, качественно се подобрява планирането, усъвършенства се звуковата страна на речта. Тя вече служи като средство за общуване и саморегулация на поведението.
         
Успешното развитие на речта в предучилищна възраст, има решаващо значение,  и от това зависи адаптацията на детето към училище. Известно е , че децата с нарушения на устната реч, при постъпване в училище изпитват определени трудности при овладяването на писането и четенето. На такива деца следва да им се окаже навременна помощ, да се корегират дефектите в звукопроизношението още в самото начало на тяхното обучение в училище.
         
В такива случаи от голяма полза може да ни бъде логопедичната ритмика.


За логоритмиката като метод :


1. Същност на метода :

Това е форма на активна терапия, целта на която е преодоляване на речевите нарушения по пътя на развитието на двигателната сфера на детето, в съчетание със словото и музиката.
         
Системата за ритмическо възпитание е получила голямо разпространение в Европа в началото на ХХ в. Логоритмиката заема особенно място в системата на комплексния метод за корекционна работа с деца от ПУВ (предучилищна възраст) и служи на целите : нормализация на двигателните функции и речта, в това число и дишане, глас, ритъм, темп и мелодико-интонационната страна на речта.

Логоритмичното занятие – това е методика основаваща се върху връзката между слово, музика и движение. Тя включва в себе си пръстови, речеви, музикално-двигателни и комуникативни игри. Взаимоотношенията между тези компоненти могат да бъдат много разнообразни, като някой от тях може да преобладава.

2. Основни педагогически принципи :

На занятията се спазват следните педагогически принципи : последователност; постепенно усложняване и повторяемост на материала; отработва се ритмическата структура на словото;  ясно произношение на достъпните за възрастта звукове; обогатява се речника на децата.
         
В системата на логоритмичната работа с децата от ПУВ, могат да се разграничат две направления : въздействие върху неречевите и върху речевите процеси .

3. Основни задачи на логоритмиката :

- Развитие на слуховата перцепция и фонематичния слух;
- Развитие на музикалния, звуковия, тембровия, динамичния слух, чувството за ритъм, певческия диапазон на гласа;
- Развитие на общата и финната моторика, кинестетичните усещания, мимиката, пантомимиката, пространствената координация на движенията;
- Възпитаване на умения за превъплащаване, изразителност и грация на движенията, умения да се определя характера на музиката и да се съгласува тя с движенията;
- Възпитаване на превключваемост от един вид дейност към друг;
- Развитие на речевата моторика за формиране на артикулационната основа на звуковете, физиологическото и фонационното дишане;
- Формиране и затвърждаване на навика за правилна употреба на звуковете в различни форми и видове реч, във всички ситуации на общуването, възпитаване на връзката между звука и неговия музикален образ, между звука и неговото буквено обозначаване;
- Формиране, развитие и корекция на слухо-зрително-двигателната координация;

4. Изисквания към логоритмичното занятие, при неговото провеждане :

- Занятията по логоритмика се провеждат от логопед, съвместно с музикален ръководител, един път седмично (желателно е това да става през втората половина на деня);
- Целесъобразно е занятията да се провеждат фронтално с продължителност  от 20 до 35 мин. в зависимост от възрастта на децата;
- Занятията по логоритмика се съставят върху основата на лексически теми;
- Съдържанието на двигателния и речевия материал трябва да варира в зависимост от равнището на свормираност на двигателните и речевите навици;
- Всяко занятие представлява само по себе си тематична и игрова цялостност;
- В сюжета на занятието се използват разкази и приказки на български и чуждестранни писатели, български народни приказки, които се подбират в съответствие с възрастта на децата и позволяват да се решат корекционните задачи в игрова форма;

5. Елементи на логоритмичното занятие :

         
- Пръстова гимнастика, песни и стихове, съпровождани от движението на ръцете. Развитие на финната моторика, плавност и изразителност на речта, речевия слух и речевата памет.
-  Музикални и музикално-ритмични игри с музикални инструменти. Развитие на речта, вниманието, умения за ориентация в пространството, развитие на чувството за ритъм.
-  Артикулационна гимнастика, вокално-артикулационни упражнения. Укрепване на артикулационните мускули, развитие на тяхната подвижност, развитие на певческите данни.
-  Скоропоговорки за автоматизация и диференциация на звуковете, фонопедични упражнения. Корекция на звукопроизношението, укрепване на гръкляна и придобиване на навици за речево дишане.
-  Упражнения развиващи мимическите мускули. Комуникативни игри и танци. Развитие на емоционалната сфера, асоциативно-образното мислене, изразителността на невербалните средства за общуване, позитивното самочувствие.  
- Упражнения развиващи общата моторика, съответстващи на възрастовите особености. Развитие на мускулно-двигателната и координационата сфери.
-  Упражнения развиващи умения за словообразуване. Разширяване на активния речник на децата.

6. Някой специфични моменти при прилагането на метода :

- В структурата на занятието не е необходимо да се включват винаги всички изброени елементи. Последователността на корекционната работа, варира в зависимост от характера на речевите нарушения, от индивидуалните и възрастовите особенности на децата.
- Упражненията за артикулационна гимнастика, препоръчително се изпълняват в седнало положение. Това осигурява изправена осанка, общо разтоварване на мускулите на тялото. Добре е в артикулационната гимнастика да се включат както статични, така и динамични упражнения за езика и устните. Дозировката и повторението им става,  като се съобразяваме с тежестта и характера на речевото нарушение. Може да има деца, които не успяват да овладеят артикулационните навици. На тях трябва да им се окаже целенасочена индивидуална помощ.
- Голямо значение за логоритмичното занятие има музиката, затова в случая е важно тясното взаимодействие между логопеда и музикалния ръководител. Децата изпълняват движенията под музикален съпровод с ясно изразен ритъм, а логопеда осъществява постоянен контрол върху точността на тяхното изпълнение. Амплитудата и темпа на упражненията трябва да е съгласуван с динамиката на звученето на музиката.
- Пръстовите игри и речедвигателните упражнения в занятията по логоритмика, също се провеждат съвместно с музикален съпровод. Главната задача на тези игри е ритмичното изпълнение на стихотворния текст съгласуван с движенията.
- Упражненията трябва да се разучават поетапно : отначало само движенията, след това текстта, после всичко заедно. Овладяването на двигателните навици, разучаването на стихотворенията и песните с движения, както и пръстовите игри, трябва да протича без излишна дидактика, ненатрапливо, в игрова форма.
- При работа върху дишането, трябва да се обърне внимание върху продължителното, равномерно издишване у децата. Добре развива продължителността на издишането и мелодико-интонационната страна на речта, пеенето. За целта е нужно да се подберат емоционално-изразителни, образни песни с достъпен текст, фрази които да са кратки.
- Обезателно в занятията по логоритмика, трябва да се включат комуникативни игри и танци. Разучаването на танцовите движения също протича поетапно. Повечето от тях са построени върху жестове и движения, изразяващи дружелюбие, открито отношение на хората един към друг, което дава на децата положителни и радостни емоции. Тактилния контакт, който се осъществява в танца, още повече способства развитието на доброжелателните отношения между децата и с това, нормализацията на социалния климат в детската група. Игрите с избор на участника или с поканване, позволяват да се задействат и малкоактивните деца. При подбора на игрите, задължително трябва да се отчита това, че техните правила трябва да са достъпни и разбираеми за децата. Едно безценно качество на комуникативните танци и игри, е че позволяват на детето да се разкрепости и да разбере самия смисъл на процеса на неговото участие в танца-игра.

Най-важното от всичко казано до тук  или какво доказа практиката ми на логопед, психотерапевт Варна : 

Това е координираната работа между всички тези елементи. Само тогава речта ще бъде звучна, красива и изразителна. Затова на занятията по логоритмика е необходимо да се отработват не само техниките за дишане, глас, темп, но и тяхната взаимовръзка и взаимодействие. На занятията, връзката на речта с музиката и движенията, освен развитието на мускулния апарат и гласовите данни на детето, позволява да се развиват детските емоции и повишава интереса на детето към занятията, стимулират неговата мисъл и фантазия.
         
Друг голям плюс на занятията по логоритмика е че са групови. Това помага на детето да се научи да работи в детски колектив, да намира общ език с другите деца, да се научи на активно взаимодействие с тях.
         
И накрая, едно от най-необходимите условия за постигането на добри резултати, е взаимодействието между детето, логопеда и родителите. Тези упражнения и игри, използвани в логоритмичното занятие, трябва да бъдат предложени, като препоръки за домашна работа с цел закрепването на постигнатото в логоритмичното занятие и в къщи, за да може на следващото занятие да се надгражда, а не да се започва от начало.

7. Основни направления в работата при съставянето на план за логоритмично занятие :

- Развитие на чувството за ритъм -   музикално-дидактически  упражнения, ритмични игри, речеви игри с движения, които са насочени към развитие на чувство за ритъм и фонематично възприятие;
- Формиране на правилно дишане – упражниния насочени към формиране, развитие и отработване на правилно физиологично и речево дишане;
- Развитие на артикулационната и лицевата моторика – упражнения насочени към развитие на артикулационния праксис и мимическите мускули;
- Развитие на общата моторика – динамични игри и упражнения, насочени към развитие и корекция на общите двигателни и координационни функции;
- Развитие на финната моторика – пръстови игри и упражнения с речеви съпровод или използване на различни предмети, насочени към развитие и корекция на финната пръстова моторика.

ВАЖНО :

При разработването на каквото и да е логоритмично занятие, трябва да се отчита главния принцип за достигане на ефективност в работата – индивидуален подход към всяко дете, отчитащ неговите възрастови, психофизиологически и речеви възможности.
         
А така също, за още по-успешното провеждане на занятието, трябва да се изпълнят следните психолого-педагогически условия : създаване на благоприятна психологическа атмосфера; постоянно привличане вниманието на децата и подбуждане у тях на интерес към изпълнението на упражненията.
         
Важно е правилно да се организира общуването с децата. Доброжелателното, внимателно отношение към всяко дете – това е залог за успешна работа.

Ползата от логоритмиката :

Логопедичната ритмика е полезна за всички деца, имащи проблеми с развитието на речевата функция, в това число, задръжки на речевото развитие, нарушения в звукопроизношението, заекване и др. Много важна е логопедическата ритмика за децата с така наречения „речев негативизъм”, тъй като занятията създават положителна емоционална нагласа към речта, мотивация за изпълнение на логопедическите упражнения и т. н. В резултат от използването на логоритмиката, в края на учебната година у децата се забелязва положителна динамика на речевото развитие.

Практиката показва, че редовните занятия по логоритмика, способстват за нормализацията на речта на детето, независимо от вида на речевото нарушение, формират положителна емоционална нагласа, учат на общуване с връстниците и още редица ползи.


Ето защо  Логоритмиката  се превръща в празник на красивата детска реч !                                              Валери Георгиев - логопед психолог психотерапевт - Варна