Зареждам...
Обща характеристика на думата и изречението като основни единици на речтаВалери Георгиев - ресурсен педагог, детски психолог и логопед във Варна

 За връзката на цялостното речево развитие със сформирането на другите психични процеси - възприятие, внимание, памет, мислене, въображение:


Речта е основна функция, която има определящо значение за цялостното психическо развитие на детето като личност. Тя е подчинена на обективните закономерности на езика и протича през определени етапи. Формирането и при децата минава почти незабелязано за околните. Като най-късно появила се система в онтогенезиса, речта е най-уязвима. Нейното развитие в много случаи протича своеобразно с редица особенности и отклонения. Това обуславя появата на различни по сложност и степен на проявление речеви нарушения.

Речта е своеобразна форма на познаване на предметите и явленията от действителността и средство за общуване между хората. Тя има номинативна, комуникативна и сигнификативна функции. Това е исторически създала се форма на общуване между хората, посредством езика и те (реч и език) не могат да бъдат противопоставени и разделени един от друг. Речта е процес на общуване, а езикът - система от разработени от предходните поколения фонетични, лексични и граматични средства, използвани в процеса на общуване. Може да се каже, че езикът е общото, а речта е индивидуалното използване на езика, но в същото време речта е по-богата от езика, тъй като в процеса на общуване човек изразява отношението си към обекта на разговор и чрез интонация, мимика и жест. В процеса на развиване на речта се оформят двете и страни - експресивна(свързана с речевото изказване) и импресивна(свързана с разбиране и осмисляне на възприетата човешка реч). На базата на устната реч се изгражда писмената и тя е форма на съществуване на устната реч. В нея, чрез графични знаци се моделира и обозначава звуковата структура на думата, пространствената и смисловата последователност на думите в речевото изказване.

По своите механизми четенето и писането са по-сложни процеси от процеса на устната реч, но те са взаимно свързани и устната обуславя развитието на писмената. Овладяването на писмената реч е сложна умствена дейност, която предполага определена степен на зрялост на редица психични функции.

Цялостното речево развитие е тясно свързано със сформирането на другите психични процеси - възприятие, внимание, памет, мислене, въображение. Според някой автори, речевото развитие е формиране на навици за овладяване на системата на езика и на езиковата норма, т.е. лексически словообразуващи и граматически средства.

Под "система на езика" обикновено разбираме общите словообразуващи лексични и граматични закономерности на езика и потенциалните му възможности, а под "норма"  - конкретната реализация на тези възможности, която е обусловена от обективно формиране на езиковата традиция.

За да се научи детето да говори и да пише правилно, трябва да овладее и двата фактора, като първо се овладява системата, а после нормата. При общуване с възрастните то постепенно се приближава към езиковата норма, като неосъзнато се учи да изгражда своята реч в съответствие с нея.

Речевото изказване се базира на последователно изложени и свързани по смисъл думи, като думата е основната езикова еденица, носител на конкретно съдържание. Според А. Лурия (5), "думата е основен елемент на езика". Тя обозначава нещата, обособява признаците, действията, отношенията. Възникването на първата дума е свързано с действията на детето и с неговото общуване с възрастните. Тя е насочена към предмет и обозначава предмет. Първоначално думите са вплетени в практиката. На по-късен етап те се откъсват от действието и започват да придобиват самостоятелност. Според автора, думата придобива морфологично диференцирани форми, когато получава характер на съществително. Този етап бележи огромен скок в детския речник. До този момент в него са преобладавали аморфните думи, които означават и действие, и предмет в зависимост от това в каква ситуация и с каква интонация то ги произнася, с какви жестове ги съпровожда.

С физическото израстване на детето се развива и речникът и думите заемат своето място в речта му като: съществителни имена; глаголи; наречия; прилагателни; предлози; междуметия; частици и пр.

Известно е, че думите имат няколко значения, зависещи от контекста и начина на изказването (например - "градина"), т.е. имат многозначност. Всяка дума възбужда сложна система от връзки, явявайки се център на цяла семантична мрежа, актуализира определени семантични полета, които характеризират важен аспект на психологическата структура на думата.


Никой не знае краят на историята!   Следва...